A project managers skill set

A project managers skill set

Name: sts

מיומנות בניהול פרויקטים 

בוודאי שמעתם כבר פעם את המשפטפרויקטים היו כאן מאז ימי הפרעונים והפירמידות, עוד הרבה לפני שהמצאנו את תחום ניהול הפרויקטים.” מה שנכון, נכון. פרויקטים כנראה היו חלק מחיינו הרבה לפני שקראנו להםפרויקט“. בעידן המודרני, ככל שדברים הפכו למהירים יותר, מוגדרים ומותאמים יותר, כשיש צורך לצפות קדימהולנתח כדאיות, הפך הפרויקט” לאמצעי חשוב בארגונים כדי לקדם עתיד טוב יותר עבור הארגון, ואיתו התפתח תחוםניהול הפרויקט“.

meeting

כשאנחנו חושבים על פרויקט, אנחנו מתייחסים להגדרה הבאה: “פרויקט הוא שינוי. מעבר ממצב קייםלמצב עתידי רצוי, שהארגון מחליט למקד בו תשומת לב, ולהשקיע בו משאבים. לפרויקט יש לקוח המגדיר את התוצר ואת תנאי שביעות הרצון.” 

הגדרה זו שמה דגש על הסביבה העסקית והחשיבה האסטרטגית, מעבר לניהול המאמץ עצמופרויקט הוא אמצעי המיועד להביא את הארגון למצב טוב יותר, ולספק ללקוח תוצר בעל ערך. הדגש על ראיית הפרויקט כשינוי הוא חשוב ורלוונטי מאוד בימינו. פרויקט מטיבו משנה את העולם, ולכן הוא מניע סבך תהליכים, התמודדויות, התנגדויות ואתגרים. את כל אלה, לא יצלח הפרויקט אם לא יהיה מי שינהל אותו ויקדיש לו תשומת לב. כלומר, על מנת להגיע לעתיד הרצוי אשר מקדם את הארגון, חובה לנהל את המסע אליו, להלןניהול פרויקט“. 

אפשר למצוא מגוון מודלים ונקודות מבט בכדי לענות על השאלהמה צריך לדעת כדי להבין בניהול פרויקטים” אני רוצה להזמין אתכם להביט בנושא על בסיס מודל “משולש הכישרונות” שהוצג על ידי ה PMI,  ועונה על השאלה – מה זה אומר להיות מקצוען בניהול פרוייקטים? 

ניתן לדעתי לייצר בעזרת המודל הבנה טובה לגבי המיומנויות הנדרשות בתחום, ולהעריך את פערי הידע בין המצב הקיים היום בסביבה בה אתם פועלים, לבין המצב אליו אתם שואפים להגיע

משולש הכישרונות 

ארגון ה PMI, העמותה לניהול פרוייקטיםפרסם בשנת 2015 את משולש הכישרונות לניהול פרוייקטיםזהו ארגון בינלאומי העוסק בתחום ניהול הפרויקטים זה למעלה מ 50 שנה, ואשר מטרתו היא קידום התחום והמקצוענות בו.  

על פי המודלמיומנות בניהול פרויקטים נפרסת על פני שלושה תחומים: טכניקות בניהול פרויקטיםניהול אסטרטגי ועסקי, ומנהיגותכךמי שמבקש לעסוק בניהול פרויקטים באופן מקצועי, לפי PMI, נדרש לסגל לעצמו מיומניות בכל שלושת התחומים

אין כאן התייחסות לעולם התוכן של הפרויקט הספציפי, אלא הכרה בייחודיות של הובלת מסע מורכב מסוגפרויקט“. 

שלושת התחומים במודל “משולש הכישרונות”, הם:

  • טכניקות בניהול פרויקטים: ניהול תכולהתהליכי תכנון ובקרהניהול לוחות זמניםהכרת מחזור חיי הפרוייקט ומתודולוגיות שונות בניהול פרויקטים
  • ניהול אסטרטגי ועסקי: ניהול בעלי ענייןהלימה בין יעדי הפרויקט והתוכנית העסקית האסטרטגיתהיכולת לחבר את הנקודות בפרויקט לכדי תמונה כוללת ולתמוך בתהליכי קבלת החלטות יעילים של ההנהלהניהול לקוח
  • מנהיגות: ניהול שינוייםפתרון בעיותאמפתיה והנעת עובדיםניהול משא ומתן

לסיכום 

כשבוחנים את השאלהמהי מקצוענות בניהול פרויקטים?חשוב לפרוס את היריעה ולהביט מנקודת מבט רחבהחשוב להבין מהו עולם התוכן הקרוי “ניהול פרויקטים“, ולשם כך הצענו את מודל ה- PMI המסייעים להבין את נקודת המבט לבחינת הנושא

לאחר שבחנו את אלה, אפשר לבחון את המצב הקיים כרגע בארגון בו אנו פועלים, לאתר את הפערים הקיימים ולבחון כיצד אנו רוצים לפעול למען סגירת פערים אלה. בבואנו לבחור את האופן בו נשלים את פערי הידעחשוב לוודא כי הדרך בה בחרנו מכסה את העולם  הגלוי ואת העולם הסמוי המשלים אותו וכי היא מציעה כלים מגוונים להתמודדות נכונה עם אתגרי המסע. העולם הגלוי מתייחס לתהליכים הפורמליים כמו פגישות סטאטוס, תכנון ואישור תקציב, לוחות זמנים וניהול סיכונים. העלום הסמוי, זה שמתחת לפני המים, מתייחס לניהול קונפליקטים, תקשורת בינאישית, קדום ושיווק הפרויקט ועוד. 

כך שלא משנה מיהו בעל התפקיד בארגוןמנהל פרויקט, לקוח של פרויקט, או מי בארגון המעורב בפרויקטיםשיפור מיומניות בניהול פרויקטים באמצעות הבנה של עולמות התוכן הרלוונטייםהכרת הכלים והדרך להשתמש בהם, תיאום ציפיות בעזרת מושגים, שפה אחידה ודרישות מדויקות, תשפר את התהליך הארגוני ותתרום רבות להצלחתו של המסע לקראת העתיד הרצוי לארגון

דילוג לתוכן