A project managers skill set

A project managers skill set

מיומנות בניהול פרויקטים

בוודאי שמעתם כבר פעם את המשפט “פרויקטים היו כאן מאז ימי הפרעונים והפירמידותעוד הרבה לפני שהמצאנו את תחום ניהול הפרויקטים.” מה שנכוןנכוןפרויקטים כנראה היו חלק מחיינו הרבה לפני שקראנו להם “פרויקט“. בעידן המודרניככל שדברים הפכו למהירים יותרמוגדרים ומותאמים יותרכשיש צורך לצפות קדימהולנתח כדאיותהפך הפרויקט” לאמצעי חשוב בארגונים כדי לקדם עתיד טוב יותר עבור הארגוןואיתו התפתח תחום “ניהול הפרויקט“.

 

כשאנחנו חושבים על פרויקטאנחנו מתייחסים להגדרה הבאה: “פרויקט הוא שינוימעבר ממצב קייםלמצב עתידי רצוישהארגון מחליט למקד בו תשומת לבולהשקיע בו משאביםלפרויקט יש לקוח המגדיר את התוצר ואת תנאי שביעות הרצון.” 

הגדרה זו שמה דגש על הסביבה העסקית והחשיבה האסטרטגיתמעבר לניהול המאמץ עצמופרויקט הוא אמצעי המיועד להביא את הארגון למצב טוב יותרולספק ללקוח תוצר בעל ערךהדגש על ראיית הפרויקט כשינוי הוא חשוב ורלוונטי מאוד בימינופרויקט מטיבו משנה את העולםולכן הוא מניע סבך תהליכיםהתמודדויותהתנגדויות ואתגריםאת כל אלהלא יצלח הפרויקט אם לא יהיה מי שינהל אותו ויקדיש לו תשומת לבכלומרעל מנת להגיע לעתיד הרצוי אשר מקדם את הארגוןחובה לנהל את המסע אליולהלן “ניהול פרויקט“. 

אפשר למצוא מגוון מודלים ונקודות מבט בכדי לענות על השאלה “מה צריך לדעת כדי להבין בניהול פרויקטים” אני רוצה להזמין אתכם להביט בנושא על בסיס מודל “משולש הכישרונות” שהוצג על ידי ה PMI,  ועונה על השאלה – מה זה אומר להיות מקצוען בניהול פרוייקטים? 

ניתן לדעתי לייצר בעזרת המודל הבנה טובה לגבי המיומנויות הנדרשות בתחוםולהעריך את פערי הידע בין המצב הקיים היום בסביבה בה אתם פועליםלבין המצב אליו אתם שואפים להגיע

משולש הכישרונות 

ארגון ה PMI, העמותה לניהול פרוייקטיםפרסם בשנת 2015 את משולש הכישרונות לניהול פרוייקטיםזהו ארגון בינלאומי העוסק בתחום ניהול הפרויקטים זה למעלה מ 50 שנהואשר מטרתו היא קידום התחום והמקצוענות בו.  

על פי המודלמיומנות בניהול פרויקטים נפרסת על פני שלושה תחומיםטכניקות בניהול פרויקטיםניהול אסטרטגי ועסקיומנהיגותכךמי שמבקש לעסוק בניהול פרויקטים באופן מקצועילפי PMI, נדרש לסגל לעצמו מיומניות בכל שלושת התחומים

אין כאן התייחסות לעולם התוכן של הפרויקט הספציפיאלא הכרה בייחודיות של הובלת מסע מורכב מסוג “פרויקט“. 

שלושת התחומים במודל “משולש הכישרונות”, הם:

  • טכניקות בניהול פרויקטים: ניהול תכולהתהליכי תכנון ובקרהניהול לוחות זמניםהכרת מחזור חיי הפרוייקט ומתודולוגיות שונות בניהול פרויקטים
  • ניהול אסטרטגי ועסקי: ניהול בעלי ענייןהלימה בין יעדי הפרויקט והתוכנית העסקית האסטרטגיתהיכולת לחבר את הנקודות בפרויקט לכדי תמונה כוללת ולתמוך בתהליכי קבלת החלטות יעילים של ההנהלהניהול לקוח
  • מנהיגות: ניהול שינוייםפתרון בעיותאמפתיה והנעת עובדיםניהול משא ומתן

לסיכום 

כשבוחנים את השאלה “מהי מקצוענות בניהול פרויקטים?” חשוב לפרוס את היריעה ולהביט מנקודת מבט רחבהחשוב להבין מהו עולם התוכן הקרוי “ניהול פרויקטים“, ולשם כך הצענו את מודל ה- PMI המסייעים להבין את נקודת המבט לבחינת הנושא

לאחר שבחנו את אלהאפשר לבחון את המצב הקיים כרגע בארגון בו אנו פועליםלאתר את הפערים הקיימים ולבחון כיצד אנו רוצים לפעול למען סגירת פערים אלהבבואנו לבחור את האופן בו נשלים את פערי הידעחשוב לוודא כי הדרך בה בחרנו מכסה את העולם  הגלוי ואת העולם הסמוי המשלים אותו וכי היא מציעה כלים מגוונים להתמודדות נכונה עם אתגרי המסעהעולם הגלוי מתייחס לתהליכים הפורמליים כמו פגישות סטאטוס, תכנון ואישור תקציב, לוחות זמנים וניהול סיכונים. העלום הסמוי, זה שמתחת לפני המים, מתייחס לניהול קונפליקטים, תקשורת בינאישית, קדום ושיווק הפרויקט ועוד.

כך שלא משנה מיהו בעל התפקיד בארגוןמנהל פרויקטלקוח של פרויקטאו מי בארגון המעורב בפרויקטיםשיפור מיומניות בניהול פרויקטים באמצעות הבנה של עולמות התוכן הרלוונטייםהכרת הכלים והדרך להשתמש בהםתיאום ציפיות בעזרת מושגיםשפה אחידה ודרישות מדויקותתשפר את התהליך הארגוני ותתרום רבות להצלחתו של המסע לקראת העתיד הרצוי לארגון

לשיתוף המאמר

מאמרים נוספים

הקשבה כמיומנות

הקשיבו! הקשיבו!

הקשבה כמיומנות משמעותית עבור מנהל הפרויקט   כולם אומרים "תקשיבו!", אבל אי פעם לימדו אתכם

>>>
דילוג לתוכן